ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με δ.τ. «ΘΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.», ΑΡ ΓΕΜΗ 144174501000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε οριστεί, με την από 8-8-19 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 10-9-19 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα Αττικής, Σόλωνος αρ. 40, την 28 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2018 και των αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018 και του πίνακα διαθέσεως κερδών.

Αποχώρηση εταίρου.

Αμοιβή μελών Δ.Σ.

Ανακοινώσεις.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 16/9/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Αποδοχή