ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με δ.τ. «ΘΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.», ΑΡ ΓΕΜΗ 144174501000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα Αττικής, Σόλωνος αρ. 40, την 28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Αίτηση προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για Ανάκληση Αδείας Λειτουργίας-Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σχετικές Εξουσιοδοτήσεις για τις απαραίτητες ενέργειες.
Διάφορες ενημερώσεις και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 7/11/2019

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Αποδοχή